15mil €
Objem produkce (2017)
92%
podíl exportu
1999
Společnost založena
250
pracovníků

Cebes a.s.

Společnost byla založena v roce 1999 a navazuje významnou částí své produkce na více než šedesátiletou tradici výroby komutátorů, kartáčových držáků a sběracích kroužků firmy MEZ Brumov, která zahájila výrobu těchto komponentů již v roce 1947.

Společnost se od svého vzniku orientuje na výrobu komutátorů pro stejnosměrné
elektrické stroje, sběracích kroužků a kartáčových držáků pro komutátorové a kroužkové stroje a kroužkové sběrače. Tyto produkty jsou používány jak v energetickém průmyslu (generátory větrných elektráren), tak v automobilovém průmyslu (spouštěče, alternátory) a v průmyslu elektrotechnickém (motory všeobecného použití, motory pro manipulační techniku – např. pro vysokozdvižné vozíky, trakční motory – např. pro lokomotivy a tramvaje).

Nabídka služeb zahrnuje i opravy komutátorů a kartáčových držáků, povrchovou úpravu kovů v moderní galvanovně (galvanické cínování, niklování a zinkování) a možnost využití měřící metody 3D pro kontrolu dílců. Firma disponuje moderním a produktivním technologickým zařízením. Díky vysoké flexibilitě může firma CEBES a.s. nabídnout dodávky produktů jak v malých množstvích, tak i ve velkých sériích.

Exportujeme do zemí Evropské unie, východní Evropy, Číny, Jižní Ameriky a Afriky

Základní údaje

CEBES a.s.
Kloboucká 866
763 31 Brumov-Bylnice
Česká republika

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2978

IČ: 25568345
DIČ: CZ25568345

Další kontakty

Integrovaný systém řízení

Strategie společnosti (Politika kvality a environmentu)

Technická úroveň a kvalita výrobků společnosti CEBES a.s. navazuje na více než šedesátiletou tradici výroby komutátorů, kartáčových držáků a sběracích kroužků firmy MEZ Brumov.

Principy systému řízení kvality a ochrany životního prostředí dle ISO 9001 a ISO 14001 se staly běžnou součástí každodenního fungování firmy. Společnost dosahuje řádného a včasného plnění v požadované vysoké kvalitě zpracování, při zachování ekologicky šetrného přístupu.

VIZE

 • CEBES jako žádaný a spolehlivý obchodní partner pro naše zákazníky.
 • CEBES jako respektovaný a spolehlivý odběratel v očích našich dodavatelů.
 • CEBES jako atraktivní a spolehlivý zaměstnavatel.
 • CEBES jako stabilní a trvale prosperující firma, uplatňující environmentální řízení

Strategické cíle a priority:

 • Dlouhodobá prosperita, trvalý růst zisků.
 • Udržení stabilní pozice na trhu.
 • Nové obchodní příležitosti, vstup na nové zahraniční trhy.
 • Zaměření na profitabilnější segmenty výroby. Co nejefektivnější využití technologického a výrobního potenciálu firmy.
 • Vysoká kvalita výrobků splňující požadavky a očekávání zákazníků, minimalizace zmetků. Klíčová je rovněž flexibilita, tedy pružná reakce na změny v zadání u nových a nestandardních zakázek.
 • Minimalizace rizik ohrožujících fungování a existenci firmy, zajištění kontinuity podnikání.
 • Včasné následování technického pokroku. Obnova a modernizace strojového parku, zefektivnění stávajících a zavádění nových výkonných technologií, pro dosahování odpovídající produktivity a docílení příznivějších dopadů na životní prostředí – technologie, dlouhodobě plnící technické, ekonomické, environmentální a bezpečnostní požadavky.
 • Odpovědné environmentální chování a ochrana životního prostředí, prevence znečišťování a minimalizace negativních environmentálních dopadů. Zvyšování environmentální výkonnosti.
 • Zdravé pracovní prostředí a motivovaný tým pracovníků. Udržení kvalifikovaných pracovníků a klíčových znalostí.
 • Racionální ekonomické řízení zdrojů, finanční stabilita. Optimalizace materiálových a výrobních toků.
 • Důraz na neustálé zlepšování procesů a celého systému řízení, systematické provádění činností.
 • Soulad s požadavky právních předpisů a jinými relevantními požadavky a závazky, v rámci celého kontextu firmy. Otevřená spolupráce se zainteresovanými stranami.

Vedení společnosti je odpovědné za vytváření podmínek pro dosahování těchto cílů a závazků.
Tato Politika kvality a environmentu je závazná pro všechny naše pracovníky. Očekáváme jejich aktivní přístup při naplňování této Strategie systému řízení a na ni navázaných cílů. Rovněž očekáváme dodržování zásad ochrany životního prostředí od všech svých dodavatelů a ostatních kooperujících subjektů.

Brumov-Bylnice, 18.4.2019


Certifikáty

V akciové společnosti CEBES a.s. je zaveden a uplatňován integrovaný systém řízení. Společnost je certifikována v oblasti řízení jakosti podle ISO 9001, v oblasti řízení ochrany životního prostředí podle ISO 14001 a v oblasti procesu svařování ISO 3834-2.ISO 9001
Certifikát systému managementu jakosti


ISO 14001
Certifikát systému enviromentálního managementu


EN ČSN ISO 3834 – 2: 2005
Certifikát procesu svařování